Australia Day 2008 - Trip to Smiths Lake

29 January 2008 Australia Day 2008 - Trip to Smiths Lake